เรียนพยาบาลศาสตร์

เรียนพยาบาลศาสตร์

เรียนพยาบาลศาสตร์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยเป็นการศึกษาที่เน้นไปในทางการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของคนไข้มาเป็นหลัก และตามลักษณะอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยติดตามอาการของผู้ป่วย

นักเรียนพยาบาล

หน้าที่ของพยาบาล

 • ดูแลผู้ป่วยในทุกๆเรื่อง ตั้งแต่การฉีดยา ทำแผล ดูแลเครื่องมือช่วยชีวิตต่างๆ ฯลฯ
 • วางแผนการพยาบาล วินิจฉัยทางการพยาบาล อ่านค่าสัญญาณชีพ แปลค่าผลทางการตรวจ รู้การดำเนินของโรค สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย คอยตรวจสอบไม่ให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ทำการแก้ไขเบื้องต้น หรือแจ้งแพทย์ให้ตัดสินใจบางอย่าง ฯลฯ
 • ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่าง ๆ ตามขอบเขต
 • ประสานงานทุกอย่าง ทุกแผนก ตั้งแต่ ห้องยา ห้องแลป แผนกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด แพทย์ แม่บ้าน แผนกฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย
 • ประสานงานและดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพให้การควบคุมดูแล เกี่ยวกับความปลอดภัยการ
  ป้องกัน หรือยับยั้งภาวะทุพลภาพ
 • งานเอกสารต่างๆ ควบคุมคุณภาพหอพักผู้ป่วย ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา

 1. ต้องมีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี (ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต)
 2. ต้องมีสุขภาพกายและจิตดี ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีความเมตตากรุณาและมีความรักในเพื่อนมนุษย์
 3. การเรียนพยบาลศาสตร์ ต้องสามารถเสียสละหลาย ๆ อย่างได้ เช่น เวลาส่วนตัวที่จะต้องมอบให้แก่ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ มีความอดทนต่องานที่ทำเพราะในบางครั้งก็ต้องเข้าเวรดึก เป็นต้น

เรียนพยาบาล

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียน การสอนพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล ที่มีหลักสูตรการเรียนพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหลายๆ สถาบันที่มีหลักสูตร การเรียนพยาบาลศาสตร์  ดังต่อไปนี้

 • คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหลักสูตรการเรียนพยาบาลศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • วิทยาลัยเชียงราย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

พยาบาล

เรียนจบแล้วเข้าทำงานได้ที่ไหนบ้าง?

 1. พยาบาลวิชาชีพ
 2. พยาบาลกุมารเวช
 3. การพยาบาลผู้สูงอายุ
 4. พยาบาลผดุงครรภ์
 5. พยาบาลบริหารการพยาบาล
 6. พยาบาลสาธารณสุขและชุมชน
 7. พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 8. พยาบาลอาชีวอนามัย
 9. พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
 10. พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 11. พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ
 12. พยาบาลประจำตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
 13. พยาบาลฟรีแลนซ์ จะทำงานตามบ้านคน ดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่บ้าน
 14. พยาบาลในคลีนิคของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

เรียนพยาบาลศาสตร์ พยาบาลประจำบ้าน

เรียนพยาบาลศาสตร์ พยาบาลประจำโรงงาน

พยาบาลดูแลผู้ป่วย

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Campus-star.com

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *